Vítáme Vás na stránkách občanského sdružení
media0_50f5f30535ce3[1].png

Centrum denních služeb

Veřejný závazek
Posláním centra denních služeb je poskytovat ambulantní služby prostřednictvím denního pobytu uživatelům, kteří spadají do naší cílové skupiny a žijí v domácím prostředí a potřebují dopomoc jiné fyzické osoby z důvodu snížené soběstačnosti v péči o svoji osobu. Podpora a pomoc směřuje k posílení nebo udržení stávajících schopností a dovedností těchto osob tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Cílem centra denních služeb je:
 • Pomáhat uživatelům upevnit a rozšířit naučené dovednosti a schopnosti, podpořit tak stávající soběstačnost
 • Pomoci vytvářet podmínky pro plnohodnotný život uživatele služby – učit uživatele novým dovednostem, znalostem, schopnostem
 • Aktivní prožití dne ve společnosti vrstevníků a rozvíjení společenských vztahů
 • Zlepšit kvalitu života uživatelů služby zapojením do aktivit nabízených centrem
 Okruh osob, kterým je sociální služba určena (cílová skupina):
 •  Osoby s kombinovaným postižením
 •  Osoby s mentálním postižením
 •  Osoby s tělesným postižením
 •  Osoby se zdravotním postižením
 Okruh osob, kterým je sociální služba určena (věková struktura):
 • Děti, dorost, mladí dospělí, dospělí ve věku od 7 do 64 let (je zde zohledňován mentální věk uživatele)
 Principy a zásady poskytování služby:
 • Ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy.
 • Základem práce s uživatelem je individuální přístup a respektování jeho práv. Sám uživatel se podílí na vypracování svého individuálního plánu, aby měl co největší možnost účastnit se rozhodování o všech záležitostech, které se ho týkají.
 • Postupy práce s uživateli zaručující řádný průběh poskytování sociální služby jsou písemně zpracovány ve spise „Metodiky centra denních služeb“. Každý zaměstnanec je s nimi seznámen a je povinen podle nich pracovat.
 • Snahou všech zaměstnanců je dosáhnout co největšího stupně samostatnosti a nezávislosti uživatelů.
 • Základem poskytované služby je podpora přirozených vztahů a spolupráce s rodinami uživatelů, ohleduplný a vstřícný postoj k uživatelům, zachování nezávislosti a aktivního života uživatelů.
 • Při poskytování sociální služby vycházíme z etických zásad, chceme tak vytvářet ochranu osob před předsudky a negativním hodnocením. Přistupujeme k uživatelům služby s úctou a respektem k jejich lidské důstojnosti, sociálnímu, duševnímu či tělesnému stavu. Dbáme na rovnoprávný přístup k uživatelům bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, národnost či náboženské vyznání.
 
 
2017
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one